kursfinansow.pl

Regulamin kursów online i postanowienia ogólne

Warunkiem korzystania z platformy www.kursfinansow.pl (dalej także jako: Platforma, Serwis, Strona, KursFinansow.pl, Portal) i każdorazowo korzystania z udostępnianych na niej kursów jest akceptacja poniższego regulaminu (dalej jako Regulamin).

§1
Podmiotem prowadzącym platformę www.kursfinansow.pl jest Innovative Kunden Berater Huć Robert (dalej także jako Operator).

§1a

Administratorem Serwisu jest Innovative Kunden Berater Huć Robert z siedzibą przy ulicy Lochhauserstr. 14 82178 Puchheim, Bayern, Deutschland, GewA1 09179145, Steuernummer 117/231/52021, USt-IdNr DE323260456

§2
Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także – podmioty gospodarcze i inne.

§3
W przypadku nieakceptowania jakiejkolwiek części Regulaminu, prosimy o niekorzystanie z usług oraz opuszczenie stron Platformy.

II RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

§1
Regulamin określa zasady działalności platformy edukacyjnej www.kursfinansow.pl.

§2
Platforma www.kursfinansow.pl służy do prezentowania kursów oraz do ich promocji. Korzystanie z zasobów platformy jest całkowicie dobrowolne.

§3
Operator ma prawo do dobrowolnej zmiany cen, ekspozycji kursów i materiałów dydaktycznych, dodawania kursów, wycofywania kursów, a także – wprowadzania promocji oraz ich kończenia.

§4
Zasady udostępniania kursów muszą być przestrzegane przez wszystkich użytkowników Serwisu.

III WARUNKI KORZYSTANIA

§1
Z kursów mogą korzystać zainteresowane osoby, po wniesieniu stosownej opłaty.

§2
Dostęp do oferowanych na Platformie materiałów jest nieograniczony po uiszczeniu opłaty, od momentu jej zaksięgowania.

§3
Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

§4
Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

§5
Operator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe lub mogące powstać, jeśli podawane przez Użytkownika dane będą nieprawdziwe czy niepełne.

§6
Operator Serwisu może udostępnić dane osobowe innym podmiotom, jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług, a także w przypadku, gdy istnieje konieczność przekazania informacji organom ścigania.

§7
Do obrotu wprowadzane są informacje zgodnie z prawem.

§8
Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) Użytkownik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną.

§9
Użytkownicy, którzy są zarejestrowani w Serwisie, wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów (w tym komunikatów promocyjnych), za pomocą poczty e-mail oraz przy zastosowaniu środków przekazu (w tym środków telefonicznych i teleinformatycznych). Wysłana wiadomość jest uważna za skutecznie doręczoną.

§10
Płatność za kursy on-line realizowane są przez system płatności www.przelewy24.pl.

§11
Wszystkie ceny kursów oferowanych przez Autora na Platformie są cenami brutto.

IV REJESTRACJA

§1
Platforma działa w systemie online.

§2
Warunkiem korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, a następnie zarejestrowanie się w Serwisie. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail link aktywacyjny. Po prawidłowo przeprowadzonej rejestracji Użytkownik otrzymuje pełen dostęp do platformy edukacyjnej KursFinansow.pl. Użytkownik w sposób czynny zaczyna korzystać z zasobów Platformy.

§3
Utrwalenie oraz zabezpieczenie procedury rejestracji następuje poprzez wysłanie Użytkownikowi linków aktywacyjnych oraz informacji w wersjach elektronicznych, a także – poprzez stworzenie bazy danych.

§4
Koordynowanie przebiegu korzystania z kursów internetowych odbywa się drogą elektroniczną.

§5
Platforma edukacyjna zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji użytkownika.

§6
W przypadku naruszenia Regulaminu Platformy jej Operator może zablokować Użytkownikowi dostęp do konta. Blokada może mieć charakter okresowy lub stały. W przypadku naruszenia Regulaminu Użytkownik nie można rościć sobie jakichkolwiek praw do platformy edukacyjnej www.kursfinansow.pl

§7
Użytkownik w dowolnym czasie może zrezygnować z korzystania z platformy edukacyjnej KursFinansow.pl.

V KURSY

§1
Specyfikacja kursów jest zgodna ze stanem faktycznym. Operator Platformy decyduje o jej zawartości , w tym o możliwości akceptacji, edycji, wycofaniu wybranych kursów.

§2
Platforma zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany klasyfikacji kursu z bezpłatnego na płatny,
b. zmiany kategorii tematycznej kursu.

§3
Nauka odbywa się poprzez logowanie do Strony za pomocą przeglądarki internetowej. Użytkownicy otrzymują materiały dydaktyczne w formie kursu on-line.

§4
Użytkownik, który uczy się poprzez kurs, ponosi odpowiedzialność za wyniki w nauce i brak postępów.

§5
Platforma zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług czy zmiany profilu działania.

§6
Treści przedstawione na platformie www.kursfinansow.pl są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów udostępnionych na Platformie ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie tych materiałów.

VI UŻYTKOWNIK

§1
Użytkownikami strony www.kursfinansow.pl mogą być osoby, firmy, które będą korzystały z zasobów platformy edukacyjnej www.kursfinansow.pl

§2
Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu oraz prawem polskim. Upublicznienie swoich danych osobowych przez Użytkownika odbywa się dobrowolnie i na jego odpowiedzialność.

§3
Użytkownik zobowiązany jest do przekazania Operatorowi Serwisu informacji, jeśli nastąpiła zmiana jego danych osobowych bądź innego tego typu danych.

§4
Odpowiedzialność za naruszenie Regulaminu leży po stronie Użytkownika.

§5
Prawa i obowiązki Użytkownika mogą być przeniesione na osoby trzecie w formie pisemnej.

§6
Użytkownik może wybrać kurs, który opłaci i z którego będzie korzystać. Aktualna lista kursów wraz z ich cenami dostępne są w Serwisie.

VII GWARANCJA I RKLAMACJA

§1
Wszelkie sugestie dotyczące kursów należy zgłaszać bezpośrednio do Innovative Kunden Berater Huć Robert.

§2
Jakiekolwiek roszczenia odnośnie kursów należy zgłaszać do „Innovative Kunden Berater Huć Robert”, który ponosi odpowiedzialność za realizacje kursów.

§3
Platforma stosuje certyfikaty bezpieczeństwa. Tym samym Serwis nie ponosi odpowiedzialności za przesyłanie danych, w tym realizację transakcji bankowych.

§4
W przypadku zaakceptowania Regulaminu, wniesienia opłaty i rozpoczęcia kursu on-line, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy, oraz zwrotu poniesionych kosztów.

§5
Zwrot środków pieniężnych za kurs jest możliwy tylko w przypadku, gdy kurs nie został rozpoczęty.

§6

Innovative Kunden Berater Huć Robert ustosunkuje się do reklamacji Klienta w możliwie najkrótszym czasie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Innovative Kunden Berater Huć Robert poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.

IX ZASADY PŁATNOŚCI

§1
Płatność Użytkowników za kursy odbywa się w poprzez firmę: PayPro Spółka Akcyjna, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.

§2
Dostęp do kursów następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Operatora Strony.

X KWESTIE TECHNICZNE

§1
Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieprawidłowości w zakresie transmisji internetowej, a także skutki wysłania przez Użytkownika niekompletnych danych i informacji.

§2
Ewentualne przerwy techniczne mogą wyniknąć z działania siły wyższej i nie mogą one stanowić podstawy roszczeń wobec Innovative Kunden Berater Huć Robert.

§3
Innovative Kunden Berater Huć Robert zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w działalności Serwisu i wysyłania związanych z nimi komunikatów online.

XI ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU

§1
Za dostęp do panelu Użytkownika odpowiedzialny jest Użytkownik, który nie powinien udostępniać swojego loginu ani hasła podmiotom trzecim.

§2
W przypadku naruszenia zasad korzystania z Serwisu czy błędnego ich stosowania, Operator może zablokować Użytkownikowi dostęp do Platformy poprzez panel administracyjny.

XII PRAWA AUTORSKIE

§1
Prezentowane na stronach www.kursfinansow.pl treści znajdują się w Serwisie za zgodą oraz wiedzą właścicieli praw autorskich do tych treści.

§2
Obrót materiałami edukacyjnymi następuje za zgodą ich twórców i nie narusza przepisów prawa, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§3
Kopiowanie, rozpowszechnianie treści znajdujących się na portalu www.kursfinansow.pl jest zabronione.

XIII SPORY

§1
W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§2
Regulamin może być zmieniony w każdym czasie. O zmianach Regulaminu, terminie wejścia zmian w życie Użytkownik będzie poinformowany stosownym komunikatem na stronie www.kursfinansow.pl. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie siedmiu dni od daty ich publikacji, chyba że Operator zastrzeże inaczej

XIV GRATISY I BONUSY

§1 Gratisy i bonusy

Gratisy i bonusy w serwisie kursfinansow.pl mogą zostać w każdej chwili dezaktywowane, m.in. wskutek zdarzeń losowych uniemożliwiających tworzenie materiałów.

PROSTE ZASTOSOWANIE OVERBALANCE W PRAKTYCE.
Zobacz realne transakcje.
Copyright © 2004-2024 Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityna prywatności